Общи Условия

Параметри на предлаганата услуга, интерфейси за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на Анелия ЕООД и Общи условия

I.Параметри на услугата и информация за техническите спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на Анелия ЕООД:

1.Обичайните скорости на услугата са 75% от предварително дефинираните параметри поради използването на RLAN технология.

Минимални скорости на услугата са 35% от предварително дефинираните параметри поради използването на RLAN технология.

При изменение за 10 и повече дни на параметрите на услугата описани в сключените договори, РАЗДЕЛ III. т.1  по вина на ДОСТВЧИКА а именно скорости достигащи до 25 % от предварително дефинираните параметри, ПОТРБИТЕЛЯ има право да заплати или да му бъде  възстановена сума 50 % от месечния абонамент, като скоростите се доказват чрез тест на https://www.speedtest.net/ на лан порта преди мрежата на потребителя.

 

2. Спецификация на интерфейсите

802.11b/g/n

метод за достъп до средата за разпространение: CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

честотен диапазон: 2.4 GHz

честотна лента: 20/40 MHz/ b,g,n

тип на модулацията: DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) или OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

максимална скорост на трансфер на данните: 100 Mbit/s

LAN 10/100Mbit/s

802.11a/n/ac

метод за достъп до средата за разпространение: CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

честотен диапазон: 5 GHz   А/N/AC

честотна лента: 20/40/80 MHz

тип на модулацията: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

максимална скорост на трансфер на данните: 100 Mbit/s

LAN 10/100Mbit/s

 

Последна актуализация: 30.03.2022 г.

за взаимоотношенията с крайните потребители на „АНЕЛИЯ ЕООД“ предприятие осъществяващо обществени електронни съобщения – достъп до интернет с RLAN- WIRELESS мрежа,регистрарана в  Публичния регистър по Закона за електронните съобщения 308/22.07.2008г.

 

II.Предмет и общи положения

        1. С тези Общи условия към договора „АНЕЛИЯ ЕООД“ със седалище и адрес на управление: с.КРУМОВО, ул.“Чайка“2 ЕИК по Булстат 160101154, представлявано от Славка Ангелова Минева -Управител, дружеството, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и неговите крайни потребители, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ“ се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по посочената по-горе регистрация по Обща лицензия чрез далекосъобщителна мрежа за пренос на данни, наричана по-долу МРЕЖАТА.

        2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

        3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица в Република България.

4. Приемането на настоящите Общи условия от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се извършва след запознаването им с тях и с подписването на индивидуалния договор.

5. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги публикува на Интернет страницата си.

6.В срок от тридесет дни след публикуването на Общите условия всички ПОТРЕБИТЕЛИ с действащ договор за услугата, които не са съгласни с тях, имат право да поискат прекратяване на договора си като попълнят писмено предизвестие или телефонно обаждане в офис, обслужващ мрежата на ОПЕРАТОРА. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по действащ договор за услугата не е заявил писмено или чрез телефонно обаждане  че не приема Общите Условия, същите се считат за приети.

7.ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ, по своя инициатива или по други причини.

8.ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА услугата „Достъп до Интернет“ чрез WIRELESS AP по стандарт 802.11a/b/g/n.

9.ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да закупува от ОПЕРАТОРА или други лицензирани разпространители на устройства по стандарт 802.11a/b/g/n.

10.ОПЕРАТОРЪТ има право да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ крайно устройство за ползване при определени срокове и условия,посочени в договора и допълнителните споразумения към него. В тези случай договорът може да бъде с минимален задължителен срок.

11.ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да ползва устройства, своя собственост,като в тези случаи Договорът е без задължителен срок.

Устройството трябва да е съвместимо с мрежата на ОПЕРАТОРА, като съвместимостта се установява след предварително извършен от ОПЕРАТОРА тест на оборудването.

12. За всички устройства закупени от ОПЕРАТОРА,същия осигурява 12 (дванадесет) месечен гаранционен срок,както и след гаранционно обслужване, освен в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ виновно причини тяхната повреда или унищожаване.

13. ОПЕРАТОРЪТ може да предоставя услуги на определени категории ПОТРЕБИТЕЛИ инвалиди и лица със специални социални нужди с търговска отстъпка от стандартните цени на услугата, по предварително определени преференциални условия.

14. ОПЕРАТОРЪТ има право да откаже да предостави услугата „Достъп до Интернет“ чрез МРЕЖАТА си по стандарт 802.11a/b/g/n , при техническа невъзможност за ползване на услугата.

15. Предоставяне науслуга на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  и договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА.

Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ влиза в сила от датата на подписването му или инсталирането на крайното устройство.

16.В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугата и параметрите които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ,срокът за ползване на услугата, начинът на заплащане, дължими неустойки, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция и др. от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.Сключеният договор продължава действието си за неопределен срок при липса на едностранно писмено 30 дневно предизвестие за прекратяването му от всяка една от страните.

17.Сумите по т.16 и начина на ползване на техническото оборудване,скоростите, както и всички допълнителни параметри на услугата се посочват в индивидуалния договор и допълнителните споразумения към него.

18.Изменение и прекратяването на договорите се допуска при следните обстоятелства:

– по взаимно съгласие;

– при наличие на извънредни обстоятелства

– при промяна на съществуващото законодателство;

– при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност;

Измененията на договора влизат в сила непосредствено след промяната.

19.ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора едностранно без предизвестие в следните случаи:

– при посочване на неверни данни от ПОТРЕБИТЕЛЯ, относно

мястото на ползването на услугата и др.;

– при неплащане на дължимо възнаграждение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след датата, в която е дължимо плащането, като това не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от задължението му за плащане;

– при всяко неизпълнение на друго договорно задължение от ПОТРЕБИТЕЛЯ

– при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора, считано от датата на влизане в сила на съдебно решение

и договора си с ОПЕРАТОРА в следните случаи:

– с тридесет дневно писмено предизвестие,

– едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ при промяна на ценовата листа на ОПЕРАТОРА, освен в случаите, когато в договора не е посочено друго;

– при неспазване договорените параметри на услугата повече от 10 дни за абонаментния период/месец/

– незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;

– незабавно при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА по общата лицензия и отнемане на Лицензията;

– При прекратен договор, поради неплащане на дължими суми от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да продължи договорът при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплати всички дължими от него суми на ОПЕРАТОРА по начините и условията, които са посочени в договора и допълнителните споразумения към него.

С оглед предоставянето на услугата, ОПЕРАТОРЪТ има право да събира, обработва, използва и съхранява следните данни:

– адрес на ползване на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ,кореспонденция и телефони за контакти;

– подписан Договор за доставка на услугата чрез мрежата на ОПЕРАТОРА;

– данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ от документ за самоличност за физически лица;

– ЕИК по БУЛСТАТ и Данъчен номер, Седалище на фирмата, идентификационни данни на МОЛ за юридически лица;

20.ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

– Отчитането на сметките започва от всяко 1 -во число от месеца.

– ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ОПЕРАТОРА месечният абонамент до 30-то число на предходния месец.

– За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл  да ползва доказано по вина на ОПЕРАТОРА услугата повече от 3 (три) дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно тези Общи условия.

– ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за повреди и затруднения в достъпа до Интернет, дължащи се на причини извън рамките на неговата мрежа.

 

ПРАВА 

21.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право:

– да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на услугата, предлагана от ОПЕРАТОРА

– да получават услугите  с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните;

– да уведомяват ОПЕРАТОРА по телефон за проблеми, свързани с ползването на услугите;

– да искат информация и справки по телефона съгласно Общите условия и договора относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;

– да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срок до 30 дни.

– да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и услугите,предоставяни чрез нея;

22.Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ предплаща услугата, ОПЕРАТОРЪТ се задължава да издаде фактура в 5-дневен срок от датата на плащането. При прекратяване

на договора, предплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси подлежат на възстановяване

23.Посочените Цени и параметри  както и сроковете могат да бъдат променяни едностранно от ОПЕРАТОРА, който уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на промяната в уеб страницата си  http://wifi-internetnet.com

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

24.ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

– да извършва далекосъобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане, в Република България стандарти и други технически спецификации,изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани безопасността на Потребителите, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;качеството на услугите;

– да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;

– да използва технически изправни далекосъобщителните устройства само по предназначението и начина, определени от производителя,

– да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА през целия срок на договора 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;

– да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност, като си запазва правото да предлага търговска отстъпка, при условията, посочени в т.13 на настоящите общи условия.;

– да уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при искане за достъп до техни помещения;

– да съхранява цялата информация, свързана с разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, в продължение на 6 (шест) месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане от негова страна, разпечатка от тези разплащания;

– да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни държавни органи;

– да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и да привежда мрежата в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините;

– да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 72 часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на подаването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на сигнал за повреда на телефоните на ОПЕРАТОРА или по друг указан в индивидуалния договор начин;

–  да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни – съгласно глава XIV от Закона за далекосъобщенията;

25.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:

–  да заплащат месечните такси за ползване на услугата от 15 до30 число на предходния месец, или да предплаща, ако това е упоменато в индивидуалния договор. В случай на забавяне на плащането, ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати предоставянето на услугата на 10-то число без да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за това. ОПЕРАТОРЪТ възстановява услугата след извършване на плащането, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати и текущата такса в пълен размер.

26.Плащането на задълженията се счита за извършено на датата на получаване на пълната сума, посочена в сметката на ПОТРЕБИТЕЛЯ

– в предварително съгласувано с ОПЕРАТОРА време да му осигурят достъп до имота си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;

– да не извършват промени в устройствата в  МРЕЖА на ОПЕРАТОРА;

– да не осигуряват неправомерно достъп до услугата на трети лица;

– да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на задълженията си по договора. Контролът се осъществява от служители на ОПЕРАТОРА;

– да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства;

– да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието, съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства

– ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за материалните и нематериални щети, нанесени на ОПЕРАТОРА при неправомерно ползване на услугата по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на други ПОТРЕБИТЕЛИ или ги ощетява. При доказана вреда ОПЕРАТОРЪТ ще защитава правата си по съдебен ред;

– да заплащат месечните абонаментни цени от тези Общи условия, както и всички дължими неустойки при прекратяване на договор, във всички случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;

– да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите;

– да уведомяват своевременно ОПЕРАТОРА за настъпили повреди или други проблеми в техническите устройства, които затрудняват или пречат на нормалното използване на услугата;

– да съхраняват и опазват техническите средства, когато са собственост на ОПЕРАТОРА, както и да върне същите след прекратяването действието на договора във вида, в който ги е приел и по реда, уговорен в настоящите Общи условия и договора;

– да съхраняват крайното устройство с грижата на добър стопанин във всички случаи, когато не придобиват собственост върху него

– да върнат на ОПЕРАТОРА предоставеното оборудване в комплекта и в състоянието, в което са го приели, като се отчита обикновеното му похабяване във всички случаи, освен когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е придобил собствеността върху крайното устройство. В случаите на невъзможност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да възстанови пълния комплект, същият дължи заплащане на невъзстановените компоненти на оборудването по цени съгласно ценовата листа на дистрибутори към момента
– да спазват чл.240 от Закона за далекосъобщенията

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Изпълнението на мерки за управление на трафика с цел запазване на целостта и сигурността на мрежата може основно да се състои от временно ограничаване на свързаността или блокиране на трафика към и от конкретни крайни точки.
Типичните примери за подобни мерки за управление на трафика включват:

– блокиране на IP адреси или диапазони от тях, тъй като са добре известни
източници на посегателства;
– блокиране на IP адреси, от които произлиза текущо посегателство;

– блокиране на IP адреси/услуги за достъп до интернет, които демонстрират
подозрително поведение (напр. неразрешена комуникация с компоненти на
мрежата, смяна на адреси с цел прикриване на идентичността им);
– блокиране на IP адреси, когато са налице ясни признаци, че са част от
мрежа от софтуерни приложения или компютри, които работят в автономен
режим и имат за цел кражба на лични данни (бот мрежа);
– блокиране на определени номера на портове, които представляват заплаха за сигурността и целостта.

 

01.12.2022г.